Dil Seçiniz
I . T A R A F L A R :
1. SATICI :
Ünvanı :
(SATICI olarak isimlendirilecektir.)
Adresi :
Telefon :
Faks :
E –posta :

2. TÜKETİCİ : Ürünü Satın Alan Kişi / kişiler / veya Kuruluş
Adı – Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Faks :
E– posta :

I I . SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN :
Bu Sözleşme ile satışa sunulan ve SATICI’ nın “www.hidrel.com.tr” internet adresinde sanal ortamda resimlerini, teknik ve estetik özellikleri ile fiyatlarını,
yayınladığı ürünleri bu Sözleşmede belirtilen şartlarla satın almakta ve kendisine teslim edilmesini talep ve kabul etmektedir.

I I I . SATIŞ FİYATI, FATURALAMA ve ÖDEME :
ÜRÜN’ nün karşılığında gösterilen bedel; nakliye hariç tüm vergileri dahil olmak üzere ürünün nakit peşin veya kredi kartı ile satış fiyatıdır.
Ödeme nakit peşin veya kredi kartı ile yapılacağı için TÜKETİCİ’ e gecikme faizi uygulanmayacaktır.
Faturalama: Fatura MÜŞTERİ adına kesilir, eğer alım birçok kişi tarafından yapılmışsa, hediye listesi oluşturulan kişi adına fatura kesilir.Hediye listesi hesabına
alınan malların bedeli bir kişi tarafından ödenirse fatura o kişi adına kesilir.Hediye çeki alınması halinde fatura kesilmez.Fatura malın sevk edilmesi sırasında kesilir.
(Hediye Çeki teslimlerinde Katma Değer vergisine tabii olmadığı için, Düzenlenen Hediye Çeki faturalarında kdv yer almamaktadır.)

I V . SATIŞ İŞLEMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ :
ÜRÜN; aşağıda belirtildiği şekilde bir veya birkaç müşteri tarafından birlikte alınabilir :
1. Listeden seçilecek bir hediyenin tek kişi tarafından alınması:
Sadece bir kişinin ve seçtiği ürünün bedelinin alışveriş esnasında ödenmesi ile gerçekleştirilen alış – veriş şeklidir.
2. Listeden seçilecek bir hediyenin birçok kişi tarafından ayrı ayrı satın alınması :
Birden fazla alıcının bir ürünün diledikleri kadar bedelini ödemeleri ile gerçekleşen alış – veriş şeklidir. Kişiler seçtikleri ürüne karşılık ödedikleri bedel kadar
bir hediye yapmış sayılırlar. Liste bitiş tarihine kadar bu ürüne ait tüm bedel toplanamamışsa Liste Yapan İlk Alıcı isterse bu farkı tamamlayarak söz konusu
ürünü alabilir, isterse de toplanan bedel ile farklı bir ürün seçme hakkına sahip olur.
3. Listeden seçilecek bir hediyenin bir grup tarafından birlikte tek bir girişte satın alınmasıdır: Bu durumda tek bir kredi kartından ödeme yapılıp her katılanın ismi
hediye’de eşit ödeme şeklinde gözükebileceği gibi, ayrı ayrı meblağlarda ayrı kredi kartlarından da çekim yapılabilir ve bu durumda listeye kişilerin ödeme tutarları yazılır.
4. Liste Yapan İlk Alıcı’ nın ürünleri garanti etmesi:
Liste yapan İlk Alıcı,, en baştan yaptığı listeyi veya liste içinden belirleyeceği ürünleri listeyi yaparken seçerek kendi kredi karı ile garanti edebilir. Bu durumda
SATICI; bu malları satın alarak deposuna koyar. Liste süresi sonunda çıkacak fark Liste Yapan İlk Alıcı’ nın kredi kartından tahsil edilir.
5. Stokları sınırlı ürünlerde, liste tarihi sonuna kadar bu ürün toplanan paralarla alınamamışsa veya söz konusu ürün Liste Yapan İlk Alıcı tarafından garanti edilmemişse,
Liste Yapan İlk Alıcı, bu ürün yerine başka bir ürün seçmek zorunda kalabilir veya toplanan para ile aradaki farkı ödeyerek sipariş edebilir.
6. Siparişi veren alıcının T.C kimlik numarasının doğru ve yaşının 18 'den büyük olması gerekmektedir.
7. Ürün İadesi :
Liste dışı Hediyelerde değiştirme süresi 15 gündür. (Değiştirme kuponu üzerine fatura tarihinden sonraki 15. Günün tarihi yazılır.)
V . SÖZLEŞMENİN İFASI ve CAYMA HAKKI :
1. Bu Sözleşme; tamamen ticari amaçla hazırlanmış mesafeli bir alım - satım sözleşmesidir.
2. Bu Sözleşme’ nin ifasında; 4077 Sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ile bu Kanun’ nun 9/A maddesi 2 nci fıkrası uyarınca çıkartılan “Mesafeli Sözleşmelere
Dair Yönetmelik” hükümleri uygulanacaktır.
3. Sözleşme’ nin (IV) ncü maddesi uyarınca elektronik ortamda TÜKETİCİNİN ONAYI verilmeden Sözleşme gerçekleşmiş olmayacağı için mal teslimatı yapılmayacaktır. Sözleşmenin
oluşmasından sonra herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulacaktır.
4. SATICI, sözleşme konusu malı siparişte belirtilen niteliklere uygun, faturası, irsaliyesi, varsa garanti belgesi, kullanım talimatı pakette olarak, sağlam ambalajı ile
eksiksiz, ve sağlam olarak nakliyeciye teslim edecek ve teslim belgesinde bu husus belirtilerek nakliyecinin imzası alınacaktır.
5. Malın TÜKETİCİYE tesliminde, nakliyeci’ nin teslim belgesinde TÜKETİCİ’ nın teslim aldığı malın ambalajının bozuk olduğuna dair bir kayıt yok ise; malın TÜKETİCİ’ ye sağlam,
bozulmamış ambalajla ve eksiksiz teslim edildiği ve ambalajın TÜKETİCİ tarafından açıldığı veya bozulduğu kabul edilecektir.
TÜKETİCİ, teslim aldığı ambalajı NAKLİYECİ’ nin teslim belgesini imzalamadan, onun yanında açacak, malın sipariş ettiği mal olduğunu, eksiklik olmadığını ve ayıplı ya da
hasarlı olmadığını gördükten sonra teslim belgesini imzalayacaktır. Herhangi bir hata, eksik veya hasar halinin varlığı halinde bunu teslim belgesine yazarak malı almaktan
vazgeçecek veya malı alarak sorunun ne olduğunu açıkça teslim belgesine yazdırarak imzalayacaktır. TÜKETİCİ, her iki halde de NAKLİYECİ tarafından açık isim- soyadı da yazılarak
imzalanan Teslim Belgesinin bir örneğini NAKLİYECİ’ den alacaktır.
6. TÜKETİCİ, malı teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde, SATICI’ nın e-posta adresine cayma hakkını kullanıldığını bildirmek kaydı ile, herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. SATICI’ nın Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ in 5 ve 6 ncı maddesi hükümlerine uymaması halinde
cayma süresi üç aydır. Süre, TÜKETİCİ’ nin malı teslim aldığı günden itibaren başlayacaktır. TÜKETİCİ’ nin istekleri doğrultusunda özel olarak imal edilen veya hazırlanan mallar
ile ambalajı açılmış veya bozulmuş mallarda cayma hakkı kullanılamayacaktır.
7. Cayma hakkı kullanılarak TÜKETİCİ tarafından iade edilecek mal, açılmamış ambalajlı hali ile her türlü aksesuarları ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş
iade faturası ve sair gerekli tüm belgeleri ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ ya teslim edilecektir.
8. Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ in 8/1 nci maddesi uyarınca SATICI; cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu
toplam bedeli ve TÜKETİCİ’ yi borç altına sokan her türlü belgeyi herhangi bir masraf yüklemeksizin TÜKETİCİ’ ye iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.
9. Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ in 8/2 nci maddesi uyarınca, cayma hakkının kullanıldığı malın değeri TÜKETİCİ’ nin kusuru nedeniyle azalmış veya iade imkânsız
hale gelmiş ise, TÜKETİCİ, SATICI’ ya malın değerini ödemek veya değerindeki azalmayı tazmin etmek zorundadır.
10. SATICI, siparişi en geç otuz gün içinde TÜKETİCİ’ ye teslim edecektir. Bu süre, daha önce TÜKETİCİ’ nin e-posta adresine bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilecektir.
11. Sipariş konusu malın teslimi fiilen mümkün değilse SATICI, TÜKETİCİ’ yi haberdar ederek TÜKETİCİ’ ye eşit kalite ve fiyatta başka bir mal tedarik edecektir. Bu konuda anlaşma
sağlanamaz ise TÜKETİCİ’ nin teklifi kabul etmediğine dair kararının e-posta adresine bildirdiği tarihten itibaren en geç 10 gün içinde SATICI, kendisine ödenmiş olan toplam bedeli
ve onu borç altına sokan her türlü belgeyi TÜKETİCİ’ e iade edecektir.
12. SATICI’ nın sipariş edilmeyen mal teslim etmesi durumunda; malı kullanmamış olması şartı ile TÜKETİCİ derhal SATICI’ nın e-posta adresine haber verecektir. SATICI, yanlış malı
derhal geri alarak sipariş konusu malı TÜKETİCİ’ ye teslim edecek ve TÜKETİCİ’ den herhangi bir talepte de bulunmayacaktır. Bu hallerde TÜKETİCİ’ nin sessiz kalması, sözleşmenin
kurulmasına yönelik bir kabul beyanı olarak yorumlanamaz ve TÜKETİCİ malı geri göndermek veya muhafaza etmekle sorumlu tutulamaz.
13. Mesafeli sözleşmelerde ödemenin kredi kartı, banka kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından
hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
14. SATICI, TÜKETİCİ’ nin bilgilendirilmesi, cayma hakkını kullanabilmesi ve bu Sözleşme uyarınca yapılacak bildirilerin ulaşmasının sağlanması için Sözleşme’ nin 1 nci maddesinde
belirtilen e-posta adresini ve faks numarasını kullanıma açık tutacaktır. SATICI, herhangi bir arızayı fark eder etmez veya TÜKETİCİ’ nin uyarısı ile arızanın 24 saat içinde
giderilmesini sağlayacak veya yeni bir e-posta adresi verecektir.
15. Malın TÜKETİCİ’ ye tesliminden sonra TÜKETİCİ’ nin kullandığı kredi kartının TÜKETİCİ’ nin kusuru olmaksızın ilgili banka veya finans kuruluşları tarafından reddedilmesi
ve mal bedelinin SATICI' ya ödenmemesi halinde, TÜKETİCİ mal bedelini 3 gün içinde nakten SATICIYA ödemek veya malı aynı süre içinde her türlü masrafı kendisine ait olmak üzere iade etmek zorundadır.
16. Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ in 7/5 maddesi uyarınca; SATICI veya onunla işbirliği içinde olan bir üçüncü kişi tarafından TÜKETİCİ’ ye, borcun tamamı veya bir kısmı için,
kredi verildiği hallerde, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi şartı ile kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü
söz konusu olmaksızın sona erecektir.. Taraflar karşılıklı olarak bildirimin iletildiği tarihten itibaren 7 gün içinde aldıklarını iade edeceklerdir.
17. Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ in 7/4 ncü maddesi uyarınca aşağıda belirtilen hallerde TÜKETİCİ cayma hakkını kullanamaz :
a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, TÜKETİCİ’ nin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri
b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler,
c) TÜKETİCİ’ nin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi
olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
d) TÜKETİCİ tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
e) Gazete, dergi, gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
f) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkim sözleşmeler,
g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve TÜKETİCİ’ ye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
18. SATICI, Sözleşme ile ilgili elektronik ortamdaki bilgileri üç yıl boyunca saklamakla yükümlüdür.
V I . YETKİLİ MAHKEME :
Bu Sözleşme’den doğan ihtilafların hallinde ,Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ nun 22 ve 23 ncü maddesi hükümleri uygulanacaktır. Bu Kanun hükümlerine göre her yıl
belirlenen ihtilafın parasal değerine göre, belirlenen değerin altında kalan ihtilaflara TÜKETİCİ’ nin malı satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici
Sorunları Hakem Heyeti, üstünde olanlara ise Tüketici Mahkemeleri bakmakla görevlidir.
V I I . TÜKETİCİ’ nin ONAYI :

Açıklama : İlgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca; bu Sözleşmeyi ve aşağıda yazılı beyanı kabul ediyor iseniz, beyan metninin altına isim, soyadı ve T.C. kimlik numaranızı
yazmak suretiyle onayınızı belirtin :
Tamamen Ticari amaçla hazırlanmış mesafeli bir alım–satım anlaşması olan bu Sözleşmenin tümünü okudum ve değerlendirdim. Bu Sözleşme içeriğinden, Tüketiciyi Koruma Kanunu
ve bu Kanun uyarınca hazırlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ile tüketiciye tanınan ve tüketici olarak sahip olduğum hakları öğrendim, Sözleşmeyi kabul ediyor ve onaylıyorum.


TÜKETİCİ :
SATICI :
Ek : Proforma Fatura