Dil Seçiniz
Hidrel

6698 Sayılı Kişisel Kişisel Verilerin Korunması Politikası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu” ya da kısaca “Kanun” olarak anılacaktır) ile kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları esaslar düzenlenmiştir. Kurumumuz, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu temelinde çalışanlar, eski çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, ziyaretçiler, iş ortakları, üçüncü kişiler ve iş birliği yapılan diğer gerçek ve tüzel kişilere ait “kişisel verilerin” korunmasını amaçlamaktadır.
Hidrel 6698 Sayılı Kişisel Kişisel Verilerin Korunması Politikası tıklayarak indirebilirsiniz...
Hidrel 6698 Sayılı Kişisel Kişisel Verilerin Korunması Politikası Başvuru Formu tıklayarak indirebilirsiniz...

Hidrel

6698 Sayılı Kişisel Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) konusunda Hidrel olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
Tanımlar İşbu aydınlatma metninde geçen;
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri sahibi: “kişisel verisi işlenen gerçek kişi” anlamına gelir. Örnek olarak hem kurumumuzda çalışan kişileri (personel), müşterileri, tedarikçileri ve diğer verilerini işlediğimiz kişileri,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.
Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz çeşitli şekillerde (şirkete yapılan müracaatlar, muhtelif sözleşmeler, İnternet sitesi, iş başvuruları, kapalı devre kamera sistemleri, vb) sözlü, yazılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.
Kişisel Verilerin İşleme Amaçları Kişisel Verilerin İşlenme Amacı KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; hukuka uygun olarak ilgili mevzuat ve işle ilgili amaçlarına uygun olarak işlenir. Hidrel, çalışanların verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer ilgili mevzuatlar temelinde işlenir. Onun dışında şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve düzenlenebilmesi, gerekli iletişimlerin kurulması, yasal mevzuata uyulması, kurumsal ve idari yönetimin sağlanması, performans değerlendirmesinin yapılabilmesi, sistem ve uygulamalarımızın güvenliğinin sağlanması, gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, ürün ve hizmetlerini müşterilere en iyi şekilde sağlanabilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam vb diğer faaliyetlerinin yapılması ve sözleşmesel şartların yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgileri, adres bilgileri, iletişim bilgileri ve diğer kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri elde eder, kaydeder, saklar, işler, değiştirir veya yeniden düzenleyebilir ayrıca ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlarla paylaşabilir.
Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği (Aktarabileceği) Taraflar ve Paylaşım Amaçları Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Hidrel'in faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli görülen üçüncü kişilere (resmi kurumlar, tedarikçiler, iş ortakları, hukuken yetkili kişiler, ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurtiçine veya yurtdışına) aktarılabilecektir
Kişisel Verilerinizin Saklanması Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması ve/veya sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte ve/veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak ve hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla gerekli güvenlik önlemleri Hidrel tarafından alınmaktadır.
Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin talepleriniz Hidrel tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: 1.Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 2.Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 3.Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 4.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 5.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6.Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 7.İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 8.Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 9.Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak KVK Başvuru formu ile bize iletebilirsiniz.

Hidrel

Gizlilik Politikası

Lütfen bu “Kullanıcı Bilgilendirmesi ve Gizlilik Açıklaması”nı (Bilgilendirme) okuyunuz ve kabul etmediğiniz bir hüküm bulunduğu takdirde Site’yi kullanmayınız / kullanımınıza son veriniz. Site’ye ulaşım veya Site’nin kullanımı bu Bilgilendirme’yi okuduğunuz, anladığınız ve kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. www.hidrel.com.tr , iş bu bilgilendirmede dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle, Site’yi ziyaretlerinizde Yasal Uyarı ve Gizlilik Şartları başlığını denetlemenizi ve değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmanızı ricaederiz. www.hidrel.com.tr, dilediği zaman ve her hangi birinin izin ya da onayına tabi olmaksızın, öz iradesi ile Site’nin kullanımına ara verebileceği gibi Site’nin kullanımını tamamen de sona erdirebilir. Bunun gibi www.hidrel.com.tr, dilediği zaman bildirimde bulunmaksızın Site’nin içeriğini her ayrıntıda değiştirebilme hakkını da saklı tutmaktadır. Site’de yer alan her türlü işitsel, görsel, yazılı materyalin, içeriğin hakları mahfuz olup, aksi ifade edilmiş olmadıkça www.hidrel.com.tr ’a aittir. İzinsiz kullanımların yasa dışı kullanım niteliği taşıyacağını ve ilgililer hakkında www.hidrel.com.tr tarafından yasal işlem başlatılabileceğini dikkate alınız. Site’de, kullanıcıların ve üyelerin cihazlarına indirmelerine izin verilmiş olan içerikler sadece kişisel kullanım amacına özgülenmiştir. Bu içeriklerin indirilmesine izin verilmiş olması, içeriğin ticari amaçla kullanılmasına muvafakat olarak yorumlanamaz. Site’ den indirilen herhangi bir içerik, kısmen ya da tamamen ek ya da değişiklik yapmadan kullanılmalıdır. Site’ de yer alan herhangi bir içerik, Site’ ye referans verilmeksizin kullanılamaz.www.hidrel.com.tr, Site’ de yer verdiği ürünlerden nitelik ya da nicelik açısından da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Site’de yer verilen ürün görselleri, gerçek ürünlerden farklılık gösterebilir. Bu farklılık bölge ya da ülke çapında paketleme, boyut ve sair usullerde de cereyan edebilir. www.hidrel.com.tr, üyeliğin kurulması aşamasında veya daha sonrasında bir takım kişisel bilgiler talep edebilmektedir. Bu bilgiler, kullanıcı ve / veya Üyelerimize etkin ve kaliteli hizmet sunumu, ürün ve hizmet açısından pazarlama faaliyetinde bulunma, irtibat kurma, bilgi güncelleme ve bilgi değişiklikleri, ödemelerin gerçekleştirilmesi ve benzeri amaçlarla kullanılmaktadır. www.hidrel.com.tr , aksi talep edilmediği sürece düzenli veya düzensiz olarak bilgilendirme e-postaları gönderebilmektedir. Bu e-postalarda www.hidrel.com.tr ya da üçüncü kişilerin tanıtımlarına yer verilebilmektedir. Dilediğiniz zaman, anılan e-postalardaki yönlendirmeleri kullanarak bu bilgilendirmenin durdurulmasını talep edebilirsiniz. www.hidrel.com.tr üyeliğinden çıkmak istemeniz durumunda digital@hidrel.com.tr adresimize talebiniz ile ilgili e-posta atabilir veya “Hesabım” sayfasındaki “Duyuru Abonelikleri” linkine tıklayabilirsiniz. Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz SSL sistemi ile korunmakta olup 128 bit ile şifrelenmiştir ve aracısız olarak hizmet sağlayıcımız ve anlaşmalı olduğumuz bankalar tarafından gerçekleştirilecektir. Bu itibarla www.hidrel.com.tr’nin uhdesinde yer alan size ilişkin bilgilerin güvenliğinin sağlanması için azami özeni gösterdiğini, ödemeye ilişkin kişisel bilgilerinizin www.hidrel.com.tr tarafından tutulmayacağını ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını; tarafınızca www.hidrel.com.tr ’ye erişmek amacıyla kullanılan donanım ve yazılım ile bağlantı elemanları gibi unsurların güvenliğininwww.hidrel.com.tr sorumluluğu kapsamı dışında olduğunu bilginize sunarız.

Hidrel

Çerez Politikası

Tanımlar
İşbu aydınlatma metninde geçen;
Çerez: Çerez (cookie), bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza gönderilen ve bir dizi karakter/bilgi içere içeren bir dosyadır. Çerezler kişiselleştirilmiş web sayfaları sunulabilmesine olanak vermektedir.
Kalıcı Çerez: Geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalırlar.
Geçici Çerez: Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler.
Amaç Bu Çerez Politikasının amacı Zaimoğlu Holding’in web sitelerini ve veya üçüncü parti programlar üzerinden erişilen veya kullanılan uygulamaları ziyaret eden kullanıcılara kolaylık sağlamaktır.
Çerezlerin Hangi Amaçla Kullanılmaktadır Web sitelerimiz ziyaret edildiğinde şu amaçlar için çerez bilgileri kullanılmaktadır: 1.Gezinti ve kullanım tercihlerinizi hatırlamak 2.Web sitelerimizin kullanımını kolaylaştırmak 3.Web sitelerimizi tercihlerinize göre özelleştirmek, 4.Web sitelerimizin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek.
Çerezler, güvenlik önlemleri ve çeşitli analizler için kullanılmaktadır. Herhangi bir kişisel veri çerezler aracılığı ile toplanmamaktadır.
Çerezler Nasıl Kontrol Edilebilir Çerezler, kullanıcı tarafından dilediği gibi kontrol edebilir veya silinebilir. Bu işlemler kullanılan ve Internet tarayıcı yazılım aracılığıyla yapılır.
Birçok tarayıcı, çerezleri varsayım olarak/otomatik olarak kabul etmektedir. Ancak kullanıcılar bunu tarayıcı ayarları ile değiştirebilir ve çerezlerin kaydını engelleyebilir.
Kullanılan Çerezler Ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından oluşturulan çerezler şunlardır:
Çerez Türü
Amacı
Oturum Çerezleri (Session Cookies)
Oturum çerezleri (Session Cookies), ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılır. Bu tür çerezler ziyaretiniz süresince İnternet Sitemizin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlar. Çerez Kullanımının Ret Edilmesi Çerezlerin kullanımını istemeyen kullanıcılar bunu tarayıcı programı üzerinden istediği şekilde ayarlayabilir veya çerezleri tamamen devre dışı bırakabilir. Ayrıca, kaydedilmiş çerezleri de silebilir.

Hidrel

Bilgi Güvenliği Politikası

Hidrel'in bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı;
Bilginin :
* gizlilik
* bütünlük ve
* erişilebilirlik
Kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden korunması ve yürütülen faaliyetlerin ,
* etkin
* doğru
* hızlı ve güvenli
olarak gerçekleştirilmesini temin etmektir.